About Us

The About us section will give you the basic information about the European No Campaign (ENC) and its objectives. The Statement of Beliefs shows the text that is agreed by all ENC supporters. The About us section is available in: esky,dansk, deutsch, dutch, eesti keel, english, espańol, latviešu valoda, lietuviu kalba, polski and suomi.

 

Kas ms esam


Neatkar+gs prpartiju sadarb+bas t+kls
Eiropas N kampaFa (ENK) ir neatkar+gs prpartiju sadarb+bas t+kls, kas apvieno “N” kampaFas partijas un nevalstisks organizcijas Eiropas mroga t+kl

Viena nolkka aktivitte
ENK ir izveidota, lai koordintu pręt – Konstitkcijas kativitti. Tai ir vienkršs mr7is: maksimizt N balsojumu katr referendum sakar ar ES konstitkciju. Pc pdj referenduma kampaFa tiks noslgta

Daždi uzskati, viens fokusjums
ENK dal+bnieki prstv daždus uzskatus par Eiropas nkotni. ENK nevlas ietekmt debates par reformm. Ts vien+gais nolkks ir apturt piedvto Konstitkciju. Kas notiks pc tam, atkar+gs no Eiropas tautm un politi7iem.

  ES Konstitkcijai jbkt tautas inicita un atbalst+ta procesa rezulttam.