About Us

The About us section will give you the basic information about the European No Campaign (ENC) and its objectives. The Statement of Beliefs shows the text that is agreed by all ENC supporters. The About us section is available in: esky,dansk, deutsch, dutch, eesti keel, english, espańol, latviešu valoda, lietuviu kalba, polski and suomi.

 

Kim jeste[my


Niezale|na sie organizacji

European No Campaign (ENC) – Europejska Kampania “Nie”- jest niezale|n, midzypartyjn sieci organizacji i osób prywatnych, której zadaniem jest zbli|enie przeciwników Konstytucji Europejskiej oraz zwolenników zreformowania Unii Europejskiej na arenie europejskiej.

Single purpose activity

ENC zostaBa stwo|ona w celu koordynowania antykonstytucyjnej dziaBalno[ci w danym okresie. Naszym celem jest maksymalizacja gBosu „nie” w ka|dym referendum dotyczcym Konstytucji Europejskiej. Po zakoDczeniu ostatniego z nich nasza sie zostanie zamknita.

Odrbne opinie – jeden cel

Zwolennicy ENC reprezentuj zró|nicowane opinie na temat przyszBo[ci Unii Europejskiej. ENC nie wpBywa na rozwój debaty o reformach. Naszym celem jest odrzucenie proponowanej konstytucji. To co stanie sie pózniej zale|e bdzie od obywateli i polityków.

  Konstytucja Europejska musi by rezultatem procesu zainicjowanego i popieranego przez obywateli.